Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Hiện có trang này chưa có thông tin, nhưng mà chúng ta có thể thêm những điều ấy từ từ. Wiki này hữu ích vì chúng ta có thể thêm gì và/hay sửa đổi gì cùng lúc hay vào bất cứ lúc nào.

Trước tiên, chúng ta cần một trang cho phép theo dõi đã dịch xong những tập tin debconf nào: Theo dõi debconf