Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Cách sử dụng Pootle

Pootle là một giao diện thông dịch trực tuyến đang được phát triển liên tục. Nó chưa hoàn toàn, nhưng mà nó đã có các tính năng cần thiết để dịch tập tin.

Để bắt đầu nhanh, hãy theo những mục hướng dẫn có ảnh cười nháp. 8-)

Đăng ký

8-) Người dùng mới cần đăng ký với Pootle

Bạn sẽ nhận thư chứa mã kích hoạt: chỉ cần nhấn vào liên kết trong thư, rồi nhập mã (thủ tục này chặn việc đăng lý rác). Nếu bạn gặp khó khăn nào trong việc đăng ký, bạn viết thư cho hộp thư chung Pootle (đăng ký ở trang này) hoặc cho tôi clytie@riverland.net.au.

Đăng nhập

8-) Đăng nhập vào Pootle (cũng có thể đăng nhập vào Pootle bằng liên kết « Đăng nhập » (Anh: Login) ở góc trên bên phải của mỗi trang Pootle).

Nếu bạn đã đặt trình duyệt Mạng để yêu cầu trang Mạng bằng ngôn ngữ mình (“Request webpages in my preferred language”) và đã đặt trình duyệt hoặc hệ thống sẽ dùng tiếng Việt, giao diện Pootle sẽ tự động hiển thị bằng tiếng Việt. Khi bạn đăng nhập, trình đơn thả xuống ở cạnh « Ngôn ngữ » (Language) sẽ hiển thị « Vietnamese ». Không thì bạn chọn nhé.

Tùy chọn

Một khi bạn đăng nhập, trang vào (tương ứng với liên kết « Tài khoản tôi » (My Account) trong hộp điều khiển ở góc trên phải) sẽ hiển thị.

Hiện thời trang này liệt kê các « Liên kết nhanh » cho ngôn ngữ « Vietnamese ». Bên dưới có các dự án cho chúng bạn đã được gán. Cũng có liên kết « Đổi tùy chọn ».

8-) Nhấn vào liên kết « Đổi tùy chọn ».

Phần đầu của trang tùy chọn là « Chi tiết cá nhân ». Ở đây, bạn có khả năng thay đổi:

 • tên người dùng
 • địa chỉ thư điện tử
 • mật khẩu.

Phần thứ hai cấu hình giao diện thông dịch. Bạn có khả năng thay đổi:

 • ngôn ngữ của giao diện
 • số chuỗi được hiển thị trên mỗi trang trong chế độ dịch (số hàng trong chế độ dịch)
 • độ rộng của trường nhập bản dịch (độ rộng nhập [theo ký tự])
 • số chuỗi được hiển thị trên mỗi trang trong chế độ xem lại (số hàng trong chế độ xem)
 • độ cao của trường nhập bản dịch (độ cao nhập [theo dòng])

8-) Chọn những số thích hợp với như cầu của bạn.

Cũng có thể để lại những giá trị mặc định, lúc sau nào trở về trang này bằng cách nhấn vào « Tài khoản tôi » (My account) trong hộp điều khiển, rồi vào liên kết « Đổi tùy chọn ».

Phần thứ ba liệt kê tất cả các dự án nằm trên máy phục vụ Pootle này. Bạn có thể chọn chỉ những dự án cho chúng bạn đã được gán. Nếu bạn là quản trị của dự án hoặc nhóm ngôn ngữ, hãy viết cho hộp thư chung Pootle yêu cầu quản trị Pootle gán. Còn nếu bạn là người dịch, hãy viết cho quản trị nhóm dịch. Đối với dự án OpenOffice, bạn viết cho tôi clytie@riverland.net.au và tôi sẽ gán. :-)

8-) Chọn dự án (một hay nhiều)

Phần thứ tư liệt kê mọi ngôn ngữ được đặt trên máy phục vụ Pootle này.

8-) Chọn một hay nhiều ngôn ngữ (ít nhất « Vietnamese »)

Khi bạn đã tùy chỉnh xong:

8-) Nhấn vào liên kết « Lưu các thay đổi ».

Bất đầu nhanh

Trong phần này, tôi sẽ dùng dự án OpenOffice là mẫu :

8-) Đăng nhập vào Pootle.

Trình duyệt của bạn có thể đăng nhập tự động nếu bạn đã lưu tên người dùng và mật khẩu.

8-) Dưới « Liên kết nhanh » hãy nhấn vào liên kết OpenOffice (phiên bản hiện thời: số thứ tự phiên bản được đại diện trên trang này bởi chữ x).

Bạn sẽ xem danh sách các thư mục của dự án OpenOffice. Trang danh sách này có thể hiển thị vài kiểu thông tin, khi bạn nhấn liên kết trên bảng điều khiển bên trên.

Lưu ý « vết duyệt » ở đầu của bảng điều khiển: hiện thời nó nói [Vietnamese] [OpenOffice.org x.x]. Nó hiển thị rằng bạn đã chọn ngôn ngữ Vietnamese, rồi dự án OpenOffice.org x.x. Nó sẽ tiếp tục hiển thị đường dẫn của bạn.

Dưới vết duyệt có một số liên kết điều khiển.

8-) Để bắt đầu dịch nhanh, đơn giản hãy nhấn vào tên thư mục đến khi bạn tìm tập tin cần dịch, rồi nhấn vào liên kết dịch (v.d. « dịch hết ») đối với tập tin đó. Nếu liên kết dịch không hiển thị, nhấn vào liên kết « Hiện các chưc năng dịch » trong bảng điều khiển ở trên.

Tải xuống tập tin

8-) Theo phân cấp của dự án đến khi hiển thị tập tin, rồi nhấn vào liên kết « Tâp tin PO » để tải về tập tin theo định dạng PO, để dịch ngoại tuyến.

Pootle thật sự xử lý các tập tin theo định dạng thông dịch phổ biến XLIFF, nhưng mà nó cũng có khả năng chuyển đổi tập tin sang định dạng khác cho bạn tải xuống. Xem cũng nonpo. Cũng có ích để tải về tập tin dịch xong làm bản sao ngoại tuyến.

Công cụ

Giao diện Pootle có vẻ rất đơn giản, nhưng mà gồm nhiều công cụ chủ yếu. Phần này diễn tả chức năng của mỗi điều khiển, gần hết tại đầu trang.

Bảng góc

Bảng điều khiển ở góc trên phải được hiển thị trên mọi trang trên Pootle. Nó có ba phần:

Truy cập

 • Đăng ký — nếu bạn chưa
 • Đăng nhập — nếu bạn chưa
 • Đang xuất — nếu bạn đã đăng nhập: trong trường hợp đó, nó cũng hiển thị « đăng nhập dưới tên [tên người dùng] ».

Pootle [số thứ tự phiên bản]

 • Trang chủ — tới trang chủ của Pootle này
 • Mọi dự án — tới trang liệt kê mọi dự án được dịch trên Pootle này
 • Mọi ngôn ngữ — tới trang liệt kê mọi ngôn ngữ được dùng để dịch trên Pootle này
 • Tài khoản tôi — trang vào, được hiển thị khi bạn mới đăng nhập: nó chứa các Liên Kết Nhanh và liên kết « Đổi tùy chọn » tới trang tùy chọn
 • Tài liệu và Trợ giúp — một số trang hướng dẫn và tài nguyên về cách sử dụng Pootle: hiện thời chưa hoàn toàn (sẽ gồm trang này)

Tải lên tập tin

 • Chọn tập tin (hoặc Choose File nếu trình duyệt của bạn chưa được dịch: trình duyệt Mạng cung cấp liên kết này) — chọn tập tin cần tai lên, từ máy tính của bạn
 • Tải lên tập tin — nhấn vào đây để tải tập tin lên thư mục hiện thời trong Pootle

Bảng công cụ

Bảng công cụ xuất hiện ở đầu trang (dưới biểu tượng và băng cờ Pootle) khi bạn liệt kê các thư mục hoặc tập tin trong phần nào của dự án cần dịch. (Nó không xuất hiện trên giao diện thật dịch chuỗi.)

Ở trên bảng công cụ có vết duyệt hiển thị đường dẫn của bạn (v.d. [ Vietnamese ] [ OpenOffice.org 2.0.3 ] helpcontent2 / source / text / sbasic / shared / 01.po).

Ở dưới bảng công cụ có những thống kê hoàn toàn đã dịch của dự án đó. Lấy thí dụ:

229 tập tin, 63231/495408 từ (12%) đã dịch [18824/57870 chuỗi]

Dưới đó, bảng công cụ gồm vài liên kết bập bênh:

 • Thống kê hoặc chức năng dịch — liên kết thứ nhất hiển thị hoặc các thống kê dịch của những mục trong thư mục đó, hoặc những chức năng dịch những mục đó (vẫn còn có thể xem phần trăm đã dịch).

8-) Để hiển thị các liên kết cho bạn có khả năng dịch tập tin, hãy nhấn vào liên kết « Hiện các chức năng dịch ».

Những liên kết dịch:

 • Dịch chuỗi mình — dịch chỉ những chuỗi đã được gán cho người dùng này (hãy yêu cầu quản trị nhóm gán chuỗi thêm hoặc chuỗi khác)
 • Dịch nhanh chuỗi mình — dịch chỉ những chuỗi đã được gán cho người dùng này mà chưa được dịch (chưa dịch, mờ)
 • Dịch nhanh — (nếu bạn có quyền) dịch chỉ các chuỗi chưa được dịch (chưa dịch, mờ)
 • Dịch hết — (nếu bạn có quyền) dịch tất cả các chuỗi

8-) Để hiển thị các thống kê về những mục trong thư mục đó, hãy nhấn vào liên kết « Hiện thống kê ». Trang này hiển thị các thanh màu xanh lá cây/xám/đỏ.

Những cột của bảng liệt kê các thư mục/tập tin này hiển thị thống kê khác nhau. Bạn có thể nhấn vào tựa cột để sắp xếp bảng một cách hoặc tăng dần hoặc giảm dần (xem mũi tên khi bạn đã nhấn vào). Những cột:

 • Tên — tên của thư mục hoặc tập tin này: bạn có thể nhấn vào tên để vào thư mục/tập tin đó
 • Đã dịch — số từ đã được dịch
 • % — số từ đã được dịch theo phần trăm
 • Mờ — số từ còn mờ (fuzzy)
 • % — số từ còn mờ theo phần trăm
 • Chưa dịch — số từ chưa được dịch
 • % — số từ chưa được dịch theo phần trăm
 • Tổng số — tổng số từ
 • Đồ thị — đồ thị thanh màu hiển thị phần đã dịch (xanh), mờ (xám) và chưa dịch (đỏ)

Dịch chuỗi

8-) Đơn giản nhập bản dịch rồi nhấn vào nút « Đệ trình ». Pootle sẽ tới chuỗi kế tiếp cần dịch.

Khi bạn chọn dịch tập tin, Pootle sẽ nạp nó và hiển thị chuỗi đầu trong tập tin (Dịch hết) hay chuỗi thứ nhất cần dịch. Trang dịch liệt kê số chuỗi bạn đặt trong Tùy chọn trên trang « Tài khoản tôi ».

Khung dịch có vài nút và một số tính năng đặc biệt. Những nút hiển thị phụ thuộc vào quyền truy cập của bạn: chỉ người dùng có quyền góp ý hay đệ trình bản dịch sẽ xem cái nút như vậy.

 • Lùi — trở về chuỗi trước
 • Bỏ qua — nhảy qua chuỗi này, không thay đổi gì
 • Chép — sao chép chuỗi gốc
 • Góp ý — lưu bản dịch như lời góp ý
 • Đệ trình — lưu bản dịch
 • Mờ — bản dịch chưa chắc (có thể phần mềm đoán bản dịch thích hợp)
 • lớn — làm khung nhập bản dịch lớn hơn
 • nhỏ — làm khung nhập bản dịch nhỏ hơn
 • Nhà phát triển ghi chú — thông tin về chuỗi này (đôi khi chỉ mã nhận diện gốc của chuỗi)
 • Dịch giả ghi chú — người dịch nhập thông tin có ích về chuỗi

Trang liệt kê chuỗi dịch cũng hiển thị:

 • Sửa — khi con chuột ở trên chuỗi, liên kết này xuất hiện bên phải nó : nhấn để dịch chuỗi đó
 • Tìm kiếm — dùng trường này để tìm chuỗi trong tập tin này
 • Thanh vị trí — thanh này xuất hiện bên trên và bên dưới danh sách chuỗi: nhấn vào nó để di chuyển qua tập tin
 • Tổng số dịch — bên trên danh sách chuỗi: báo bạn biết tổng số chuỗi dịch và chưa dịch (trắng hay mờ), gồm phần trăm
 • Hành động hiện thời — bên dưới những mục thường trong hộp điều khiển góc hiển thị kiểu hành động (v.d. « dịch nhanh » hiển thị « kiểm tra trắng, mờ)

8-) Dịch xong thì trang hiển thị liên kết về cấp gốc của dự án đó

Cũng có thể rời trang dịch bằng cách nhấn vào liên kết trong vết duyệt (đường dẫn) bên trên.