Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle là gì?

Tên Pootle là từ cấu tạo có nghĩa là 'Bộ máy Thông dịch / Bản địa hoá Trực tuyến Dựa trên PO' (PO-based Online Translation / Localization Engine), cũng lấy ý kiến từ đây (trang tiếng Anh).

Dự án Pootle được dùng để giúp tiến trình dịch trở nên dễ hơn đối với mọi người. Bạn có phải là :

  • dịch giả
  • điều hợp viên hay quản trị việc dịch
  • nhà phát triển

không?

Pootle có thể giúp đỡ bạn rất nhiều, còn bạn có thể đóng góp ý kiến và kinh nghiệm mình cùng tiến trình phát triển nó. Cấu tạo giao diện dịch bạn muốn. Thiết lập tiến trình dịch bạn cần. Thiết kế phần mềm dịch rất tốt đẹp.

Cho mọi người

Pootle là một cổng mạng thân thiện với người dùng và làm cho tiến trình dịch trở nên rất dễ dàng đối với bạn. Bạn có thể sử dụng chỗ Pootle chính, hoặc (vì Pootle là Phần mềm Tự do), bạn có thể tải trình phục vụ Pootle về rồi chạy bản sao mình, hoặc trực tuyến (như dự án thông dịch BitTorrent) hoặc ngoại tuyến (để làm việc riêng, để làm việc trong nhóm, hay để dịch nhiều trong nhóm trong thời gian riêng).

Pootle là một khía cạnh của Dự án Translate (Dịch) tại trang chủ Sourceforge, cùng với Bộ Công dụ Dịch (Translate Toolkit), một cơ bản kỹ thuật/chuyển đổi cho Pootle và các tiến trình dịch khác, và WikiDịch (TranslateWiki) này. Cả ba phần của Dự án Translate đều cung cấp bạn khả năng dịch dễ hơn, công cụ hữu ích hơn và thông tin trung tâm, thân thiện với người dùng. Bạn có thể sử dụng các tài nguyên này một cách tự do.

Liên kết nhanh

Dự án Translate — trang chủ của dự án, tập tin tải xuống, mã nguồn, hộp thư chung, theo dõi lỗi

Trang chủ Pootle — bạn thử lại đi xem sao nhé. :)

Hiện trạng mới nhất — mã nguồn mới nhất để tải xuống: theo dõi cạnh sắc nhé. :)

Danh sách các bản cài đặt Pootle hiện có — them bản sao của bạn nhé. :)

Cách chạy trình phục vụ Pootle — tài liệu này giải thích các vấn đề vừa gặp không?

Phát triển Pootle — Tham gia nhé. :)

Thông tin riêng

Ở đây có thông tin cho ba nhóm sử dụng Pootle. Có lẽ bạn thuộc về nhiều nhóm.

Người dịch, người dùng Pootle, Người dùng Pootle là thông tin dành cho bạn.

Điều hợp viên và quản trị dịch, Quản trị Pootle là tài nguyên trung tâm của bạn.

Nhà phát triển, người tạo mã nguồn, Phát triển Pootle là nơi đặc biệt cho các tài năng, ý kiến và câu hỏi của bạn.

Tin tức

Ngày mồng 7, tháng 2, năm 2006 Lộ trình Pootle được hiển thị. Mời bạn xem lại các ý kiến đã ghi … và thêm ý kiến của bạn. :)

Tại Trang chủ Pootle có rất nhiều hoạt động: dự án lớn và nhỏ, ngôn ngữ khác nhau, và tốt nhất, tinh thần Pootle mà chúc mừng bạn và giúp đỡ với các vấn đề. Mời bạn tham gia nhé. :)

Nếu ngôn ngữ hay dự án của bạn chưa được đăng ký với Pootle, chúng tôi đã đợi bạn tham gia à. Mọi ý kiến hay vấn đề về dịch qua Pootle, vui lòng gởi thư cho Hộp thư chung Pootle. Chúng tôi mong đợi nói chuyện với bạn, và giúp đỡ bạn dịch dễ hơn bằng Pootle.

Bản dịch của trang này