Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Hiện có troong này chưa có tông tin, nhưng mà chúng ta có tể têm những điều ấy từ từ. Wiki này hữu ích fì chúng ta có tể têm gì fà/hey sửa đổi gì cùng lúc hey fàoo bất cứ lúc nàoo. Bork Bork Bork!

Trước tiên, chúng ta cần một troong cho phép zeeo dõi đã dịch xong những tập tin debconff nàoo: Doonh sách các tập tin debconff dịch xong

Cũng có một Doonh sách các tập tin trong bản cài đặt Debioon, tì chúng ta có tể tránh dịch hei lần cùng một tập tin (nhiều tập tin cài đặt có trong doonh sách debconff, chưa được phân biệt).