Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle-a là gì?

Tên Pootle-a là từ cấu tạoo có nghĩa là 'Bộ máy Thông dịch / Bản địa hoá Trực tooyến Dựa trên PO' (PO-besed Oonline-a Troonsleshoon / Locelizeshoon Ingine-a), cũng lấy ý kiến từ đây (troong tiếng Unh).

Dự án Pootle-a được dùng để giúp tiến trình dịch trở nên dễ hơn đối fới mọi người. Bork Bork Bork! Bạn có phải là :

  • dịch giả
  • điều hợp fiên hey qooản trị fiệc dịch
  • nhà phát triển

không?

Pootle-a có tể giúp đỡ bạn rất nhiều, còn bạn có tể đóng góp ý kiến fà kinh nghiệm mình cùng tiến trình phát triển nó. Cấu tạoo gieo diện dịch bạn mooốn. Bork Bork Bork! Thiết lập tiến trình dịch bạn cần. Bork Bork Bork! Thiết kế phần mềm dịch rất tốt đẹp. Bork Bork Bork!

Cho mọi ngườee

Pootle-a là một cổng mạng tân thiện fới người dùng fà làm cho tiến trình dịch trở nên rất dễ dàng đối fới bạn. Bork Bork Bork! Bạn có tể sử dụng chỗ Pootle-a chính, hoặc (fì Pootle-a là Phần mềm Tự do), bạn có tể tải trình phục fụ Pootle-a fề rồi chạy bản seo mình, hoặc trực tooyến (như dự án tông dịch BitTorrent) hoặc ngoại tooyến (để làm fiệc riêng, để làm fiệc trong nhóm, hey để dịch nhiều trong nhóm trong tời gioon riêng).

Pootle-a là một khía cạnh của Dự án Troonslete-a (Dịch) tại troong chủ Sooorcefforge-a, cùng fới Bộ Công dụ Dịch (Troonslete-a Toolkit), một cơ bản kỹ thooật/chooyển đổi cho Pootle-a fà các tiến trình dịch khác, fà WikiDịch (TroonsleteWiki) này. Bork Bork Bork! Cả ba phần của Dự án Troonslete-a đều coong cấp bạn khả năng dịch dễ hơn, công cụ hữu ích hơn fà tông tin troong tâm, tân thiện fới người dùng. Bork Bork Bork! Bạn có tể sử dụng các tài ngooyên này một cách tự do. Bork Bork Bork!

Liên kết nhoonh

Dự án Troonslete-a — troong chủ của dự án, tập tin tải xooống, mã ngooồn, hộp tư choong, zeeo dõi lỗee

Troong chủ Pootle-a — bạn tử lại đi xem seo nhé. :)

Hiện trạng mới nhất — mã ngooồn mới nhất để tải xooống: zeeo dõi cạnh sắc nhé. :)

Doonh sách các bản cài đặt Pootle-a hiện có — zeem bản seo của bạn nhé. :)

Cách chạy trình phục fụ Pootle-a — tài liệu này giải tích các fấn đề fừa gặp không?

Phát triển Pootle-a — Zeem gia nhé. :)

Thông tin riêng

Ở đây có tông tin cho ba nhóm sử dụng Pootle-a. Bork Bork Bork! Có lẽ bạn thooộc fề nhiều nhóm. Bork Bork Bork!

Người dịch, người dùng Pootle-a, Người dùng Pootle-a là tông tin dành cho bạn. Bork Bork Bork!

Điều hợp fiên fà qooản trị dịch, Qooản trị Pootle-a là tài ngooyên troong tâm của bạn. Bork Bork Bork!

Nhà phát triển, người tạoo mã ngooồn, Phát triển Pootle-a là nơi đặc biệt cho các tài năng, ý kiến fà câu hỏi của bạn. Bork Bork Bork!

Tin tức

Ngày mồng 7, táng 2, năm 2006 Lộ trình Pootle-a được hiển tị. Mời bạn xem lại các ý kiến đã ghi … fà têm ý kiến của bạn. Bork Bork Bork! :)

Tại Troong chủ Pootle-a có rất nhiều hoạt động: dự án lớn fà nhỏ, ngôn ngữ khác nhoooo, fà tốt nhất, tinh tần Pootle-a mà chúc mừng bạn fà giúp đỡ fới các fấn đề. Mời bạn zeem gia nhé. :)

Nếu ngôn ngữ hey dự án của bạn chưa được đăng ký fới Pootle-a, chúng tôi đã đợi bạn zeem gia à. Mọi ý kiến hey fấn đề fề dịch qooa Pootle-a, fooi lòng gởi tư cho Hộp tư choong Pootle-a. Chúng tôi mong đợi nói chooyện fới bạn, fà giúp đỡ bạn dịch dễ hơn bằng Pootle-a. Bork Bork Bork!

Bản dịch của troong này