Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle-a howto: Pootle-a nola eerebili

Pootle-a-ri boorooz

Pootle-a itzoolpenetoon legoon zeitzekee-a webgoone-a sinple-a bet da! Pootle-a Sofftwere-a Librea denez, nehi izkero beroooo deskergetoo ita zoore-a kopia pribetoo mertxoon ipin dezekezoo. Bork Bork Bork! Bere-a gerepeneoon modoo izberdinetoon legoondoo dezekezoo (iz doozoo progremetzee-a jekin beherrik).Pootle-a proeiktooa troonslete-a. Bork Bork Bork!sooorcefforge-a. Bork Bork Bork!net-ie-a dego, hemee-a itoorbooroo kodea, posta zerrendek ita iberri boorooz irgibideek uoorki deitezke-a. Bork Bork Bork!Izenek “PO-besed Oonline-a Troonsleshoon / Locelizeshoon Ingine-a” isoon nehi doo, beina igioon hoooo irekoorri beherko zenooke-a. Bork Bork Bork!

Herpeedetza

Idozeinek fitxetegiek ikoosi ditzeke-a, beina herpidetooteko irebiltzeileek bekerri iditetoo ditzekete-a ita igindeko loonegetik kreditooa jeso, berez igin beherko zenookeee-a lehee-a gooooza herpidetzea izoongo zee-a. Bork Bork Bork!

You can register following two simple steps, providing you have a current e-mail address:

  1. Fill in your User Name, Password and a valid E-mail account, choose “Register” and an activation code will be sent to the e-mail address you've provided.
  2. Geitze-a gekoa ita irebiltzeile-a xehetesoonek iposta bidez jesotzeoon, geitze-a oorrieldera jooon ita iremooa idetzi gekoa. Bork Bork Bork! “Kontooa Geitoo” seketoo ita zoore-a kontooa geitoo igingo da. Bork Bork Bork!

Seio hesiera ita irebiltzeile-a oorri konffeegoorezioa

Oorein herpidedoon berri bet zerela Pootle-a-n seioa hesi. Bork Bork Bork!

Behin seioa hesi doozooneoon, zoore-a irebiltzeile-a oorroora iremoongo zeizoo, hemee-a hooootetooriko hizkoontza ita proiektooetera lotoorek igertooko doora. Bork Bork Bork! “Uookerek Ildetoo” seketoo zoore-a irebiltzeile-a oorria iditetzeko ita ilboko berreko “Noore-a Kontooa” seketoo irebiltzeile-a oorroora itzooltzeko. Bork Bork Bork!

Fitxetegi zooheitza ireketzee-a

Kontootoon izoon zoore-a oorrieldea konffigooretoorik bedoozoo, berteko lotooree-a bidez jooon zeitezkeela itzooli nehi doozoon fitxetegoora. Bork Bork Bork! Itzooli nehi doozoon oorria uoorkitzeko beste-a modoo bet oorrielde-a negoosia da. Bork Bork Bork! Oorrielde-a negoosiek bi ketegoria bistereztee-a ditoo - Hizkoontzek ita Proiektooek. Bork Bork Bork! Hizkoontza uookeretooez hizkoontza horretoon itzooli deitezkee-a fitxetegiee-a zerrenda bet bistereziko da; proiektoo bet hooootetooez gero itzooli deitekee-a hizkoontzee-a zerrenda bistereziko da. Bork Bork Bork! Behin hizkoontza ita proiektooa hooootetoo ditoozooneoon, itzooltzeko iskooregerri doooodee-a fitxetegiek bistereziko zeizkizoo. Bork Bork Bork!

Pootle-a bidez lineoon itzooltzee-a

Itzooltzeko degoee-a fitxetegi bekoitza bi modoo izberdinetoon itzitoo deiteke-a - “Itzoolpee-a Izkerra” lotoorek nehesiteko ita itzooli gebeko keteek bekerrik bistereziko dizkigoo, “Dena Itzooli” lotoorek ildiz kete-a gooziek irekootsiko dizkigoo itzoolia igon ila iz. Bork Bork Bork! Bi kesooetoon bi zootebeko toooola bet bistereziko zeizoo, itzooli beherreko keteek izkerreldeoon ditooelerik ita itzoolpena iskoobikooon. Bork Bork Bork!

Uneko itzoolpee-a serrera testoo kootxa betetoon igertooko da “Selto” ita “Gomendetoo” ido/ita “Bideli” uookerek ditooelerik. Bork Bork Bork! Testoo kootxoon testooa idetzi ita bideli dezekezoo ido hoorrengo ketera selto igin. Bork Bork Bork!

Igertzee-a zeizkizoon beste-a keteeteko betetera jooon nehi izoonez gero kete-a bera segooerekin iskooineko botoiez kliketoo ita “Iditetoo” uookera hooootetoo. Bork Bork Bork!

Pootle-a-ree-a beste-a uookera betzook

Goikoez beste-a, po fitxetegia ido ido XLIFF ido CSF bertsioek deskerga ditzekezoo. Bork Bork Bork! Beita po ido XLIFF fitxetegia deskergetoo ita serez koonpo zoore-a iditore-a gogokoenerekin itzooli ita berriz igo ditzekezoo. Bork Bork Bork! Fitxetegi unitzeko proiektooetoon doorektorioko po fitxetegi gooztiee-a zip fitxetegi bet deskergetoo dezekezoo ita behin itzoolpena igin doozooneoon berriz zip fitxetegia igotzeko uookera doozoo. Bork Bork Bork!