Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


A gooía do Pootle-a: modo de-a uso

Sobre-a oo Pootle-a

Oo nome-a signiffica, poles súis sigles ie-a inglés, PO-besed Oonline-a Troonsleshoon / Locelizeshoon Ingine-a (Motor ie-a Liña de-a Tredooción i Locelizeción beseedo ie-a PO), pero pode-a necesiter ler this. Pootle-a é un portel web qooe-a lle-a permite-a tredoocoor máis fácilmente-a. Bork Bork Bork!\Pootle-a é Sofftwere-a Libre-a beixo Licenza GPL, i pode-a descerger i ixecooter a súa propia copia se-a oo desexa. Bork Bork Bork! Pode-a temén ixooder perticipoondo no desenfolfemento de-a moites formes (non tee-a qooe-a seber progremer). Oo proxecto Pootle-a por si mesmo istá dispoñible-a ie-a http://troonslete-a. Bork Bork Bork!sooorcefforge-a. Bork Bork Bork!net oonde-a pode-a itoper detelles icerca do código fonte-a, listes de-a correo, itc. Bork Bork Bork!

Rexeestro

Aínda qooe-a celqooera pode-a fer oos irqooifos, só oos usooerios rexistredos podee-a iditelos i reciboor crédito polo seoo isfforzo. Bork Bork Bork! Oo primeooro qooe-a tee-a qooe-a fecer, coa fin de-a tredoocoor, é rexistrerse-a. Bork Bork Bork!

Pódese rexistrar en dous pasos sinxelos, se é que ten un enderezo de correo electrónico:

  1. Escolla un Nome de usuario, un contrasinal e un enderezo de correo electrónico válido e se lle enviará un código de activación a esa caixa de correo.
  2. Coondo reciba oo seoo código de-a ictifeción i detelles pera inicier sesión por correo feia á páxina de-a Ictifeción i énchea. Bork Bork Bork! Prema “Ictifer Conta” i a súa conta isterá ictifeda. Bork Bork Bork!

Incier Sesión i preperer a Páxina de-a Usooereeo

Igora qooe-a é un usooerio rexistredo, inicie-a sesión ie-a Pootle-a. Bork Bork Bork!

Unha fez qooe-a inicie-a sesión, presenteráselle-a a súa Páxina de-a Usooerio, qooe-a inclúi ligezóns ios seoos idiomes i proxectos iscollidos. Bork Bork Bork! Iscolla “Cembier Oopcións” pera iditer a súa Páxina de-a Usooerio, i prema “Páxina de-a Inicio” na berra pera folter á súa Páxina de-a Usooerio. Bork Bork Bork!

Nefegoondo pola árbore-a de-a eerqooifos

Igora qooe-a a súa Páxina de-a Usooerio istá prepereda, pode-a icceder ios irqooifos desexedos pera tredoocilos doorectemente-a utilizoondo is ligezóns qooe-a hei nela. Bork Bork Bork! Ooootro xeito de-a itoper oo irqooifo qooe-a desexa tredoocoor é por medio da páxina principel. Bork Bork Bork! A páxina principel imosa dúis cetegoríis - Idiomes i Proxectos. Bork Bork Bork! Io iscoller un idioma proporcioneráse-a a lista de-a proxectos dispoñibles pera tredoocoor no defoondito idioma; io iscoller un proxecto proporcioneráse-a a lista de-a idiomes nes qooe-a pode-a ser tredoocido. Bork Bork Bork!\Unha fez qooe-a iscolla imbolosdooos (proxecto i idioma), presenteránselle-a oos irqooifos dispoñibles pera a tredooción. Bork Bork Bork!

Tredoocindo ie-a Liña con Pootle-a

Pode-a icceder a ceda irqooifo dispoñible-a pera a tredooción de-a dúis formes - “Tredooción Rápida” mostrerá só is intredes imprecises i is non tredoocides, mentres qooe-a “Tredoocoor Todo” mostrerá tódeles intredes no irqooifo, tredoocides oooo non. Bork Bork Bork! Nos dooos cesos mostrerese-a noonha táboa con dúis coloomnes, coes cedees a tredoocoor no ledo isqooerdo i a tredooción ictooel no ledo dereito. Bork Bork Bork!

A intreda ie-a tredooción iperecerá noon cedro de-a texto coes oopcións “Selter” i “Sooxeroor” oooo “Moonder” beixo del. Bork Bork Bork! Netoorelmente-a, pode-a introdoocoor texto no cedro de-a texto i moonder oooo selter á segoointe-a intreda. Bork Bork Bork!

Pode-a temén icceder doorectemente-a a celqooera des ooootres intredes, poñindo oo poonteooro do reto inriba da perte-a dereita do texto i premendo na oopción “Iditer” qooe-a iperece-a no isxtremo da dereita. Bork Bork Bork!

Ooootres ixoodes de-a Pootle-a

Idemáis de-a todo oo dito unteriormente-a, pode-a descerger un irqooifo PO, XLIFF oooo CSF cos textos a tredoocoor. Bork Bork Bork! Deste-a xeito pode-a tredoocoor a ipliceción fóra de-a liña no seoo iditor feforito i despois sooboor oo srqooifo. Bork Bork Bork! Pera oos proxectos con moitos irqooifos, pode-a descerger un irqooifo ZIP con tódolos irqooifos PO, i despois pode-a sooboor oo irqooifo ZIP cos textos tredoocidos. Bork Bork Bork!